VŠECHNO MUSÍ UKÁZAT SVÉ PLODY

17.06.2020

Podívejte se přece na jednotlivé lidské rasy! Z toho se můžete naučit mnohému. Každá rasa může dozrávat, zušlechťovat se, být velikou a silnou jen sama v sobě! Smísením dvou ras se jen rozmnoží slabosti, nedostatky a chyby obou ras, které se pomísily a jako ovoce toho objeví se mimo řídké výjimky nezměrné stupňování všech chyb. Zřídka něco dobrého!

Zde na zemi máte žít všichni společně. Každý má nárok, aby tu působil a rozvíjel se. A nejen nárok, nýbrž i svatou povinnost! Ne však pod sebou v podřízenosti, nýbrž vedle sebe. Pozorujte jen jednotlivé tóny. Každý tón je úplně sám o sobě, zůstává sám a nedá se smísit. A jen tehdy, stojí-li na správném místě vedle tónů jiných druhů může vzniknout harmonie a souzvuk. Pokusíte-li se tóny přesunout a seřadit je jinak, pak musí vzniknout nesouzvuk, jehož projev se může stupňovat až v pocit tělesné bolesti a konečně až k nesnesitelnosti.

Učte se z toho a pochopte! Neuchopte to však zase hned zpočátku za nesprávný konec!

Všechno falešné se vyžije samo v sobě k smrti a při tom dospěje k viditelnému projevu též vše, co by se nejraději skrylo. Nic se nemůže nadále udržet ve skrytu pod tlakem Světla. Všechno musí ven, na denní světlo, musí ukázat v činu své plody! A při tom bude poznáno skutečně takové, jaké je.

Zde nepomůže už žádné vzpírání, žádná rozumová chytrost, která dosud dovedla mnohé ukrýt v temnotách a soumraku tohoto velikého zmatku. Všude musí být Světlo! Podle samočinných a teď zesílených základních zákonů tohoto stvoření. Člověk se svým chtěním není již ničím v tomto mocném soustrojí, které proniknuto novou Božskou silou zrychluje své působení, žene se kupředu, působí očistu, a tak se obnovuje.

Nemluvte při tom o schopnosti davové sugesce mnohých vůdců. V tomto smyslu neexistuje nic takového. Pochod je zcela jiný. Vůdce může přivodit svými snahami pouze jednotnost myšlení. Hnací sílu k proniknutí a činu přináší jedině trvalé a samočinné působení prazákonů stvoření! Lidé vidí však bohužel všechno z nesprávné stránky v důsledku svých omezených názorů a domnívají se, jako by síla vycházela od jednotlivce nebo vůbec od lidí. A přece je to obráceně! Jakákoliv síla přichází jen shůry!

Nemohlo proto nastat nic jiného než stranické boje nejodpornějšího druhu, které se budou stupňovat až k vlastnímu zhroucení, protože tyto strany v neznalosti prazákonů stvoření stojí na falešném základě a nemohou proto nikdy dosáhnout harmonie. Jako květ všeho býlí a plevele stranictví rozkvétají však noviny, které svým nesvědomitým štvaním otravují ještě i tu část tohoto lidstva, která chce jít nevinně svou cestou. Tyto noviny se navzájem bezuzdným způsobem předstihují, poněvadž pod tlakem síly Světla musí tentokrát ukázat všechnu prázdnotu a všechno falešné snažení, které v nich spočívá! Ony to také ukazují! Vtiskují si takový znak, který je jich hoden a který nebudou již moct změnit ani smazat, až přijde hodina osvícení pro lidi v jejich vlastním prožití a vlastním poznání!

Pak nelze již couvnout tam, kde se zašlo tak daleko a kde se tím znemožňuje obrat. Tak nastane i zde vlastní vinou pád a sebezničení. Když však potom všechny strany podle svatých zákonů tohoto stvoření svou stupňovanou činností se vyžijí až k smrti, zanikne jako první důsledek toho i největší část novin, poněvadž svým čtenářům nebudou již moci nic poskytnout, ježto se závistí, nenávistí a nepřátelstvím bude smazán i jejich základ, neboť k takovému rozkvětu mohly dospět jen v tomto bahně. Na dobré půdě nemají žádné možnosti života.

Všechno musí být obnoveno! Ani církve nezůstanou uchráněny v tom, co v nich dosud bylo falešné. Podle zákonů stvoření i zde jde všechno svou cestou a nemůže již být zadrženo: Co není v naprostém souhlase s Božími zákony, které nespočívají v knihách, nýbrž ve stvoření, musí se veřejně projevit. Podle druhu setby dozrává nyní důsledně ovoce ke žním při uzavření kruhu dění, a to ve všem co bylo lidským chtěním a konání zasazeno do stvoření. To je ten mnohokrát zaslíbený soud před úsvitem nové, bohulibé doby!

výtah z Doznívání - přednáška "Kastovnictví, společenský řád"  - celá přednáška