PŘIPRAVENOST K BOJI

11.10.2020

Kdo chce stát na straně Světla, musí být připraven bojovat.

"Bojujte proti temnu - ve vás i kolem vás!"

Tak vám totiž bylo řečeno. Právem stojí na prvním místě "ve vás", neboť to je předpokladem pro toho, kdo se chce stát pravým bojovníkem Světla. Musíte bojovat proti slabostem a chybám ve vás, proti vašim špatným sklonům a nevhodným zvláštnostem, na něž jste si zvykli na Zemi. Neočištěni nemůžete vstoupit do služby - vždy by vám to překáželo ve správném plnění úkolů, které vám byly uloženy.

Bojovat proti temnu kolem vás - to znamená být stále ve střehu před falešným našeptáváním, vlivů temna vedle vás, což můžete vnímat jen niterně, neboť to není hmotného druhu. Patří k tomu vnitřní vlivy blízkých lidí, k nimž jste se z vlastního popudu připojili nebo se jim zavázali. Ti pak často dosáhnou velkého vlivu na vaše jednání, poněvadž se příliš ochotně podvolujete jejich vlastní vůli. Jen zřídka kdy je však vůle těchto lidí v souladu s Božími zákony. Jste ovlivňováni jejich myšlenkami a city, které však nebývají šlechetné.

Buďte bdělí v tomto směru a pomněte, že jste často - aniž to víte - se všemi svými slabostmi využíváni, tlačeni a podněcováni temnem, jež vás chce zatížit tak, abyste se odchýlili nebo zeslábli ve vašem působení pro Světlo!

Vaše pevná vůle, nově upevněná, může tomu ihned odpomoci v okamžiku! Pomyslete na meč dobrého chtění, o němž jste slyšeli. Můžete zahnat na útěk celé zástupy temných bojovníků, kteří by vás chtěli sevřít - jen když prokážete odvahu a pevnost! Obojí je temnu cizí - vy ale máte s sebou nesčetné světlé bojovníky, pro něž jsou tyto bojové vlastnosti samozřejmé. Ti necouvnou zpět, neustoupí změkčile tam, kde musí podle Božího příkazu stát. Učte se od nich!

Víte už tedy, jak máte vést ten boj? Žít věrně podle projevené vůle Boží a ve smyslu této Vůle stát na Zemi, neovlivněni protivníkem a jeho temnými zástupy, jakož i souputníky - lidskými slabochy, kteří slouží jejich vládě, aby zadrželi vítězství Světla! Vy však chcete být dětmi Světla, vybavenými zbraněmi Světla:

vážným dobrým chtěním, nikdy nekončící Láskou a připraveností ke službě, trpělivostí a vytrvalostí, bezpodmínečnou nezištností a obětavostí!

Ježíš vám budiž zářným příkladem! Následujte Ho!

nezařazené přednášky