PŘEVLEČENÍ KABÁTŮ ZAMĚSTNANCŮ DUCHA HMOTY

14.06.2020

Převlečení kabátů zaměstnanců ducha hmoty z normalizátorů na privatizátory v roce 1989

Husákovští normalizátoři patnáct let po okupaci se cítili doma "na koni". Hlavní masa českého národa, tváři v tvář kádrovacímu řádění zrádců ducha národa doma a opuštění "světem", rezignovala a stáhla se do osvědčeného mimikry domovů a chalup. Neštěstím tohoto období nebyl nedostatek disidentů, tj. těch, kteří za podpory ze zahraničí otevřeně odporovali sovětským kolaborantům. To se snaží vnutit studujícím politologům zahraniční politologické školy. Neštěstím normalizace bylo, že se jádro národa nechalo donutit k daleko větší MÍŘE KOLABORACE, než bylo nutné k přežití. Masa slušných a kvalifikovaných Cechů za relativní blahobyt gulášového socializmu prodala svou čest, poškodila svědomí a podlomila tím zevnitř své sebevědomí!

Protože to byl hlavní cíl "vědeckého ateisty", duchovního "organizátora" normalizace, cíl odvěkého protivníka jádra českého národa, bylo zotavení duše Čechů (v Čechách a na Moravě) po zhroucení komunistické ideologie velmi komplikované. Vyléčení duše českého národa z ateizmu a nihilizmu bude daleko dlouhodobější než rekonstrukce hospodářská, a je otázkou, zda se zdaří bez "parametry rovnající" katastrofy. Zejména také proto, že první prezident opětovně svobodného českého státu Václav Havel promeškal období všeobecné euforie, kdy bylo možné duchovní rekonstrukci začít. Nebyl T. G. Masarykem. O "porevolučních trhoveckých" vládách, řízených ateisty' s tržní rétorikou, už vůbec ani nemluvě.

Aby bylo možné vůbec duchovní rekonstrukci začít, je nejprve nutné prohlédnout pod mlžící nátěr na událostech roku 1989, který na výklad o těchto událostech natírají "společensko-vědecké", rozuměj materialistické, politologické školy všech směrů. Pro pochopení událostí roku 1989 je nutné sledovat hru duchovních a mocenských sil v zahraničí a doma, nikoliv zevní formy proměn majitelů hmotných statků.

Naivové se pod vlivem "pozitivní propagandy" domnívají, že v roce 1989 šlo o revoluci, mocenský zvrat a návrat vlády do rukou českého národa. Tento povrchní a propagandou udržovaný pohled je možný proto, že oběma současným rozhodujícím mocenským zákulisním silám vyhovuje utajení pozadí "věcí". Západní síle proto, že domnělé vítězství demokracie posiluje ideologicky Západ, východní síle proto, že jí umožňuje snáze přeskupit formy svých mocenských vlivů. Pokusím se podat čtenářům zcela jiný pohled na události v roce 1989, aby si jej mohli přiřadit k těm oficiálním. Tak tedy:

Změna (pád komunizmu) začala již v době "vlády gerontokracie" (vlády přestárlých) na konci života soudruha "internacionálního pomocníka" Brežněva. V době éry, kdy zasedání ÚV KSSS začínalo slovy: "Kdo můžete, povstaňte, přinášejí politbyro". Již v té době inteligentní šéf KGB Jurij Andropov nařídil vypracovat několik na sobě nezávislých analýz, které měly prognózovat další průběh hospodářského a vojenského soupeření komunizmu a kapitalizmu. (Proto KGB zakládala všude prognostické ústavy.) Všechny prognózovaly kolaps sovětského systému, pouze se lišily v datu. Praxe komunizmu se stabilizovala v společenský systém, omezující iniciativu a nadání jednotlivce, zabraňující vývoji čehokoliv znemožňováním vzniku a ochrany menšinových názorů, potlačující subjektivní iluzi svobody a tím pocit štěstí u lidí. Nástup éry počítačů a elektronické komunikace měl podle těchto prognóz tyto fenomény zesílit k neudržitelnosti stability celého socialistického tábora. Na základě takto vypočítané perspektivy se vedení KGB (pod vlivem tradičně silného duchovního vedení ruského národa) zachovalo odpovědně vůči světu a rozhodlo se jednat se Západem. Po plném uchopení moci v orgánech strany a státu komunistickými realisty za Michaila Gorbačova a vyhození všech "skalních" komunistů z vedení KSSS, (o čemž trotlové v KSČ neměli tušení), začala všestranná a mnohaúrovňová jednání se Západem. (Setkání Reagan - Gorbačov v Reykjavíku byl začátek.) Na nich bylo d­jednáno rozpuštění komunizmu bez třetí světové války.

Jako podmínku dohody si USA vymínily, že výchozím principem narovnání bude obnovení Stalinem porušených dohod z Teheránu a Jalty. V nich se Stalin zavázal, že po úplné kapitulaci Německa bude zachováno jednotné Německo a umožní se východoevropským národům projevení své vůle demokratickou cestou.

Tento závazek, daný Stalinem poněkud naivnímu Rooseveltovi, Stalin v létech 1946 - 47 porušil spuštěním železné opony. Pomocí malých komunistických klak bezohledně uchvátil moc všude, kam vstoupila sovětská armáda. Dále bylo dohodnuto, že ruské a národní komunistické mocenské elity se zapojí volně a rovnoprávně, tj. za stejných kapitálových pravidel, do mezinárodního kapitálového a vlivového soupeření podle zaužívaných mezinárodních pravidel. Vojenské soupeření bloku, ohrožující svět a vyčerpávající hospodářské zdroje všech, se tím přemění na soupeření hospodářské, politické a soupeření tajných vlivových skupin.

Sovětská KGB již dříve vyslala asi tisícovku mladých nadaných expertů ke studiu na Západ, aby tam odkoukali moderní metody řízení průmyslu. (Také formou prognostických expertů.) Tito vyškolení KGBmani byli následně pověřeni privatizací, neboť jediní za železnou oponou rozuměli moderní organizaci hospodářských gigantů a peněžnictví. Na tyto vybrané lidi bylo převedeno pomocí různých privatizačních triků gró majetku v Rusku a ovládaných zemích. Experti nové zájmové mafie vytvořili onu síť privatizátorů, jak ji dnes známe, a která je v Rusku (zřejmě i u nás) z pozadí kontrolována KGB. Kdo z těchto privatizátorů neplní pokyny "východní zájmové skupiny", je "odhalen" jako neplatič daní nebo porušovatel zákonů. (Berezovskij, Chodorkovskij.)

Tento směr dalšího vývoje naznačoval při návštěvě ČSSR soudruh Gorbačov soudruhovi Husákovi a nabádal ho ke změně kurzu KSČ od "skalních" komunistů k reformistům. Jasně mu i řekl, že pro jeho záchranu již sovětské tanky nepřijedou! Leč soudruh Husák byl tak zaprodán "černým", Biľakovi, Jakešovi, Indrovi a spol., že měl jimi svázané ruce Skupina vlastizrádců se třásla strachem z tušeného výbuchu hněvu národa, že z nepříčetnosti likvidovala i možné umírněné reformátory mezi sebou. (Štrougal.) Zrádci národa z roku 1968 cítili, že jestliže dojde k prudkému výbuchu, neuniknou lynči. Za této situace jim musela být podána pomocná ruka ze SSSR prostřednictvím vedení STB. KGB a STB připravila prostřednictvím svých lidí v orgánech státu výměnu "skalních fanatiků" za reformisty.

Aby mouřeníny, kteří již vykonali svou Biľakovsko - Indrovskou roli. nenásilně, ale bez jejich likvidace odstranila, připravila provokaci ve formě pendrekářského 17. listopadu včetně provokace s mrtvým studentem Následné pobouření stranické veřejnosti mělo vyústit v kádrové odstraně­ní Biľak - Jakešovců, a tak měla být nastoupena cesta ke koaliční vládě reformních komunistů a ostatních politických sil, mohutně dopředu infiltrovaných agenty STB. (Perspektivní mladí členové "východní zájmové skupiny" nebyli na seznam spolupracovníků STB buď vůbec zařazováni (prognostici) nebo z něj byli již po roce 1986 vyňati.)

Aby rána z milosti "mouřenínům, kteří musí jít" byla jistá, nahrála STB Jakešův projev a poslala jej do Svobodné Evropy. Řízený výbuch však překonal očekávání organizátorů stranického puče. Pozice "reformistů" KSČ a národních frontovníků se ukázaly tak slabé, že bylo nutné pomocí "vyškolených" založit strany nové, levicové i pravicové. Tak se na politické scéně po převratu objevily subjekty, které se vyznačují demokratickou a pravicovou rétorikou, ale jsou zcela duchaprázdné, a tak jsou vlastně "béčkem" vědecko-ateistické KSČ.

Aby pověření experti mohli rozchvátit majetek ve velké privatizaci, bylo v uvolněné svobodě projevu a podnikání v první fázi privatizace dovoleno vše!

Ze je však dovoleno vše, věděli jen informovaní členové "východní zájmové skupiny", a tak při rozchvacování majetku (privatizaci) by­li "jedničkou". V malé privatizaci byla předhozena "kost" také šmelinářům, keťasům a "dojičům socializmu" z období konsolidace.

Dále nesměli být opominuti prozápadní jednotlivci, nyní již kamarádi, majetek jejichž rodičů byl komunisty zestátněn. Ti byli odškodněni restitucemi.

JEDINÉ, CO NIKDY V PŘEVRATU ROKU 1989 NEBYLO PODPOROVÁNO, BYL DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA JAKO ETIKA, DŮSTOJNOST, NADČASOVÝ ROZMĚR JEHO BYTÍ!

Za duchovní hodnotu bylo vyhlášeno a hybnou silou převratu se stalo zvýšení hmotné spotřeby, konzum živočišných potřeb člověka, postavený na teorii nepřetržitého růstu národního důchodu. Tato vidina k ovládnutí duší mas byla předložena jako "revoluční" tahák materialistů.

ŠTĚSTÍ JEDNOTLIVCŮ A SPRAVEDLNOST VE STÁTĚ JE VÝMYSL NEREALISTŮ!

To je hlavní zásada "zaměstnanců ducha hmoty" (Ahrimana) dodnes. Tak je možné je poznat. Dialektičtí materialisté komunistické éry převlékli pouze kabát, tj. změnili rétoriku a fráze. Vibrace jejich ducha zůstala stejná. Duch hmoťáctví dokonale ovládá školy, úřady, soudy, policii a armádu a prostřednictvím těchto nástrojů tlačí nadále na přeměnu všech Čechů na přízemně myslící materialisty, na pojetí člověka jako pouhé tělo.

Duch hmoty, to jest "otec" materialistů, má zabránit tomu, aby v Česku nemohl být iniciován předpověděný počátek vytváření nové civilizace, jejíž těžiště nebude ve spotřebě a penězích, ale v postupném utváření harmonického charakteru člověka nové éry.

Směrování k této nové společnosti nám naznačil již T. G. Masaryk svou myšlenkou, že:

SOCIALIZMUS JE VĚC MRAVNÍ! (Ve smyslu nová společnost.)

Přes zespolečenštění výrobních prostředků (komunisté), ani jejich přerozdělováním (socialisté), ani prostřednictvím volného tíhu (liberálové), se ke šťastné a vyrovnané společnosti a člověku na zemi nedostaneme. (A nedostaneme-li se, internacionála stále se více namnožujících úchylů všech typů včetně islámských svět zničí.)

Cesta k novému člověku vede přes:

  1. Vytvoření nové kvality lásky mezi mužem a ženou a tím rodiny vyššího typu.
  2. Vytvoření atmosféry kolem každého počatého dítěte, která zajistí nejvyšší společenskou úctu a zabezpečení právě těhotné ženě jako osobně Bohem požehnané.
  3. Duchovní výchovu dětí ve školách, kdy bude položen důraz nikoliv na intelekt, ale charakter.
  4. Zdokonalené vztahy mezi lidmi na základě lépe poznaných duchovních principů.
  5. Konec ateizmu v myšlení a chování elity národů, navázání trvalých kontaktů s duchovní dimenzí stvoření.

(Podrobněji je popsáno v knihách Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil, Otevření duchovního oka, Svatý Grál a energie života, Duchovní vývoj lidstva.)

z knihy Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. autor: Josef Staněk