MŮJ SYNU – UMÍRAJÍCÍ OTEC A JEHO POSLEDNÍ RADY

14.04.2009

Tento dopis z roku 1693, který byl nalezen ve starém chrámu v Baltimore (USA), mluví k nám, lidem 21. století, řečí nesmírně naléhavou. Každý, kdo prožije jeho hloubku, získá nevyčíslitelné bohatství trvalé hodnoty.

Přichází čas, kdy budu muset nastoupit cestu, ze které není návratu. Nemohu tě vzít s sebou, zanechám tě zde, ve světě, kde dobrá rada je vždy cenná. Nikdo se přece nenarodil moudrý. Každý potřebuje zkušenosti a čas. Žil jsem a pozoroval svět déle než ty, a proto věř, že není všechno zlato, co se třpytí.

Viděl jsem padat mnoho zářivých hvězd a také jsem viděl, jak se zbortilo mnoho bariér, na které lidé spoléhali. Dnes ti chci dát několik rad, abys i ty věděl, k čemu jsem dospěl a co mě naučil čas.

Uprostřed hluku a chvatu buď klidný a trpělivý. Mysli na klid a mír, který může existovat jen v tichu. Ze všech svých sil se snaž, abys vycházel s lidmi v míru. Svoji pravdu říkej klidně a jasně, ale vyslechni i druhé. Nezapomeň, že i ti, kteří nejsou právě učenci a kteří mnohokrát jednají těžkopádně, ti mají co říci. Vyvaruj se lidí násilnických a hlučných. Ti by do tvého života nepřinesli nic dobrého, jenom neklid.

Když se ti podaří splnit předsevzetí a dosáhneš úspěchu a uznání, buď skromný i po tom. Skromnost a pokora jsou jediný trvalý majetek v běhu času. Věz, že není velké a dobré a není pravdivé to, co neobstojí před velkou Pravdou Deseti přikázání. Proto se pevně drž dobrého a nikdy nikomu nepřej zlé.

Pamatuj si, milý synu, že Pravda se nikdy neřídí podle nás, ale my se musíme řídit podle Pravdy.

Nikoho se neboj víc než sebe samého. V našem nitru však sídlí soudce. Je jím svědomí, které nezklame a na něm záleží víc než na souhlase celého světa. Nic nečiň proti jeho radám. Navždy si pamatuj, že mluví velmi tiše, a když ho budeš ustavičně přehlížet, ztichne úplně. Toho se vyvaruj!

Uč se od druhých a kde se mluví o moudrosti Světla, svobodě a pokoře, tam vždy bděle naslouchej. Když tě někdo bude chtít učit moudrosti, nejdřív se mu podívej do tváře a do očí, protože věčné hodnoty může rozdávat jen ten, kdo je sám vlastní. Neuč jiné dokud sám nejsi moudrý. Čiň dobře a nestarej se o odměnu. Svou práci vždy dělej s plnou zodpovědností a do cizích záležitostí se nepleť.

Nikomu nelichoť a sám lichocení nepřijímej. Neříkej vše, co víš! Avšak dávej si pozor, co říkáš. Buď ochoten vyslechnout každého, ale sám se nesvěřuj! Nečiň těžké srdce žádnému děvčeti. Pamatuj, že tvá matka byla také děvčetem.

Vždy v sobě posiluj touhu konat dobro. Také se denně v tichosti zahloubej do myšlenek o životě a smrti, abys jednou mohl s klidnou myslí a nezatíženým svědomím odejít z tohoto světa.

To, co nazýváme smrtí, je jen přeměna k novému bytí. Učiň všechno, abys na druhý břeh odcházel s láskou a úctyplnou bázní k svému Stvořiteli, kterého jsi poznal v Jeho dílech a vyznal jej svým životem!