DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

23.05.2020

Stejně tak, jako řada jiných rad a doporučení, které byly lidem přineseny ze Světla, tak i ty nejcennější byly lidmi pokrouceny. Neznalost, nepochopení, snad i zlovůle, ale především duchovní lenost zapříčinily, že dnes už jen málokdo zná pravou podstatu DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ. Není však pro to jediné omluvy! Co kdo zasel, to v plné míře musí sklidit.

Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných Bohů mimo mne!

Nevezmeš jméno Hospodina, Boha svého nadarmo!

Pomni, abys den sváteční světil!

Cti otce a matku!

Nezabiješ!

Nezcizoložíš!

Nepokradeš!

Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!

Nepožádáš manželky bližního svého!

Nepožádáš domu bližního svého, ani služebníka jeho, ani dobytčete, ani cokoliv jest bližního tvého!